Grunnþættir menntunnar og lykilhæfni

Í aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 eru settir fram sex grunnþættir menntunar; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Í Menntaskóla Borgarfjarðar er lögð áhersla á að grunnþættir menntunar fléttist inn í allt skólastarfið. Að læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun séu sýnilegir þættir í kennslu og námi nemenda.

Grunnþættir menntunnar og lykilhæfni.  

Jafnrétti

Unnið er með jafnrétti með því að

 • skapa jafnrétti til náms, m.a. með því að bjóða upp á nemendagarða
 • bjóða upp á fjölbreytt námsframboð
 • fjalla um fjölmargar hliðar jafnréttis í tilteknum áföngum
 • fjalla um staðalmyndir, kynímyndir, kyn og kyngervi í tilteknum áföngum
 • koma fram við alla af virðingu og jafnræði

Lýðræði og mannréttindi

Unnið er með lýðræði og mannréttindi með því að

 • fjalla um efnið í tilteknum áföngum í skólanum
 • kennarar ástundi lýðræðisleg vinnubrögð þar sem því er við komið
 • stjórnendur ástundi lýðræðisleg vinnubrögð þar sem því er við komið
 • leggja áherslu á virðingu í framkomu og samskiptum allra aðila innan skólans
 • leggja áherslu á hópavinnu og jákvæð samskipti í verkefnavinnu
 • leggja ríka áherslu á að nemendur og kennarar tileinki sér lýðræðislega samræðu í daglegu starfi
 • bera virðingu fyrir fjölbreytileika mannfólksins

Heilbrigði og velferð

Unnið er með heilbrigði með því að

 • vera hluti af Heilsueflandi framhaldsskóla
 • gera nemendum skylt að sækja líkamsrækt, innan veggja skólans eða utan
 • vera með virka eineltisáætlun
 • vera í góðu samstarfi við nemendafélagið
 • vera þátttakandi í forvarnarhópi sveitarfélagsins
 • efla sjálfstraust nemandans með leiðsagnar-, jafningja- og sjálfsmati
 • efla sjálfstæði nemandans með ýmis konar verkefnum í staðinn fyrir fyrirfram ákveðin forskriftar verkefni

Sjálfbærni

Unnið er með sjálfbærni með því að

 • fjalla sérstaklega um málefnið í tilteknum áföngum skólans
 • vera þátttakandi í verkefninu skólar á grænni grein – græn fáni
 • halda á lofti gagnrýnni umræðu um umhverfi, samfélag, náttúru og sameiginlega ábyrgð
 • fjalla um jöfnuð innan kynslóða og á milli kynslóða
 • gera nemendur meðvitaða um neyslu og nýtingu auðlinda jarðar
 • virkja nemendur í þeirri hugsun um að flokkun á sorpi er nauðsynleg, en einnig hvernig er hægt að minnka neyslu

Sköpun

Unnið er með sköpun með því að

 • gera kröfu um að verkefnum sé skilað á fjölbreyttan hátt
 • leggja áherslu á myndræn skil ekki síður en rituð
 • leggja áherslu á meðferð heimilda og reglum um höfundarrétt
 • fjalla um listir og listasögu í tilteknum áföngum
 • kenna frumkvöðlafræði
 • fara í vettvangsferðir á vettvang leiklistar, stjórnmála og jarðfræði

Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:

Unnið er með læsi, tjáningu og samskipti á íslensku með því að

 • leggja áherslu á íslenskt samfélag í íslenskuáföngum þar sem íslenskar bókmenntir eru lesnar
 • nemendur lesi efni í ýmsum námsgreinum og öðlist þannig bæði grunnþekkingu á viðkomandi sviði og fái yfirsýn sem gerir þá að betri lesendum á öllum sviðum
 • leggja áherslu á hópavinnu, að nemendur færi rök fyrir skoðunum sínum og haldi kynningar á íslensku
 • nemendur kynnist blæbrigðaríkum og fjölbreyttum orðaforða í gegnum lestur bókmennta
 • nemendur taki þátt í alls kyns verkefnavinnu þar sem reynir á samskipti og samskiptahæfni nemenda

Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum

Unnið er með læsi, tjáningu og samskipti á erlendum tungumálum með því að

 • kenna erlend tungumál á fjölbreyttan máta
 • stuðla að því að tjáning og samskipti í tilteknum tímum fari fram á erlendu tungumáli
 • nemendur afli sér upplýsinga á erlendum tungumálum í tilteknum áföngum
 • nemendur kynnist menningu í þeim löndum sem tungumálið er notað

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar

Unnið er með læsi, tjáningu og samskipti um tölur og upplýsingar með því að

 • fjalla um efnið í ýmsum áföngum stærðfræði og félagsvísindum
 • þjálfa markvisst talnalestur og túlkun á tölulegum upplýsingum
 • afla gagna og kynna niðurstöður á skapandi hátt

Námshæfni

Unnið er með námshæfni með því að

 • þjálfa nemendur í að setja sér raunhæf markmið í námi og vinna að þeim
 • þjálfa nemendur í námstækni ólíkra námsgreina
 • taka fyrir námshæfni og námstækni á fyrstu önn nemenda í skólanum í lífsleikniáfanga
 • þjálfa nemendur sérstaklega í námstækni og vinnubrögðum félagsvísinda